סייברטק
P. 1

כת
ב ע
ת 
לע
ניינ
י ה
יס
טור
יה
, ת
רב
ות,
 מו
רש
ת ו
ביט
ח
ון |
 גל
יון
 מס
‘ 6
5| 
אי
יר ת
ש
ע“
יותר עוצמהד | 
” מא6
י 46
01
2 |
 המ
חי
”בפחות סד כ”
ר 0
2 
ש“
חראיון מיוחד עם קתמ“ר לרגל יום העצמאות ה-66
ראיון מיוחד עם קתמ“ר לרגל יום העצמאות ה-66 
 
ברכותמשבטה
וי וייי   
צועריםוחיליםלקראתהחג

הסמג“דית הראשונה

מיינוויי פוורץ דרך בגדווד האייכווןן 


ימי הסטלין

הטנקייםששיירתוובמלחמתההתשה

התותחים בקרב המודרני 

מאמריים מייווחדיים


וגם /// חידושים מחו“ל וכל המדורים הקבועים
   1   2   3   4   5