סייברטק
P. 1גיליון מיוחד למבצע "צוק איתן“

מלכתכת
ב ע
ת 
לע
יצאנו לשטחניינ
י ה
ביקורים בגדודי החיל במהלך המבצעיס
טור
"אדמת סג'עייה רעדה"הקרביה
, ת
סיפורו של מפקד הסיוע בסג'עייהרב
ות,
 מו
נפרדים משוקהרש
ת ו
חברים מספרים על שוקה דורפמן ז"לביט
ח
מיוחדותון |
 גל
שילוב לוחמות ביחידות המיוחדותיון
שיחה עם קתמ"ר על המערכה שהחזירה  מס
‘ 7
5| 
את הארטילריה למרכז הבמהתש
רי
 תש
ע
“ה 
| ס
פט
מב
ר 4
01
2 
| ה
מח
יר 
20
 ש“
ח


ערב ראש השנה תשע“ה | שנה טובה לכל התותחנים!   1   2   3   4   5