front+back artillery may 2012
P. 1

כת
ב ע
ת 
לע
ניינ
י ה
יס
טור
יה
, ת
רב
ות,
 מו
רש
ת ו
ביט
ח
ון |
 גל
יון
 מס
‘ 8
5 
| א
דר
 תש
ע
“ה 
| מ
רץ
 15
20
 | ה
מח
יר
 20
 ש
“ח

סטטיסטית

גדוד האיכון - אז והיום

מייסדי הגדוד נפגשו עם הסמג"דית 
החדשה וגילו כמה השתנה

או מדויקת
סופ"ה בדרך

תפקיד הקש"א לקראת מהפך


עד הסבב הבא

על מבצע "דין וחשבון" שהיווה את 
אבן הראשה של התפתחות הפעלת שיחה עם קצינים בתפקידי מפתח 

האש בצה"לבחיל העלתה תובנות מפתיעות בנוגע 

M-50 חוגג 50 
להפעלת האש ב“צוק איתן“
סיפור חייו של התומ"ת שחוגג 50 

שנה להכנסתו לשורות החיל


חג פסח ועצמאות תשע”ה | חג שמח לכל התותחנים!   1   2   3   4   5