02 אפריל 2002
חוק העמותות 1980 – נוסח מעודכן

תקנון העמותה

פרק א’ – שם העמותה ומטרותיה

 

1. שם העמותה הוא “יד התותחנים – העמותה להנצחה ומורשת התותחנים בישראל”, עמותה רשומה (להלן – “העמותה”).
2. מטרות העמותה הן:
2.1. לעסוק בפעילות להנצחת החללים שנפלו בשורות החייל.
2.2. לעסוק בפעילות להנצחת תולדותיו של חיל התותחנים ולהנחלת מורשתנו לאלה המשרתים בו עתה וכן לאלה שישרתו בו בעתיד.
2.3. ליזום ולהקים אתר מרכזי לחיל התותחנים אשר ישמש מרכז להנצחת החללים, מרכז חינוך ומרכז לפעילות לשם שימור מורשת החייל ורוחו.
2.4. להנציח את חללי חיל התותחנים ולנהל אתר הנצחה לחללי חיל התותחנים.
2.5. לעודד את מורשת חיל התותחנים לדורותיו.
2.6. לקדם פעילות חברתית ותרבותית בקרב חברי העמותה ובינם לבין חיל התותחנים של צה”ל.
2.7. לשמור על קשר עם המשפחות השכולות.
3. העמותה היא אישיות משפטית עם כל הזכויות אשר לישות כזאת ובכלל זה הסמכות להתקשר בחוזים ובהסכמים, לרכוש ולהעביר, להחכיר, לשכור, לחכור, לשעבד ולמשכן מיטלטלין, מקרקעין וכל מיני זכויות וזיכיונות ולכל פעולה אחרת שתהיה נחוצה לשם השגת מטרותיה.
4. נכסי העמותה והכנסותיה ישמשו אך ורק למטרותיה ע”פ התקנון. חלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה – אסורה.
5. לעמותה יהיו בין היתר הסמכויות, התפקידים ותנקוט בפעולות הבאות:
5.1. גביית מסים ודמי חבר.
5.2. קבלת תרומות ומתנות – הן במזומנים והן בנכסים אחרים.
5.3. הלוואת כספים בכל התנאים שהעמותה תמצא לנכון והבטחת סילוקן ע”י שעבוד נכסי העמותה.
5.4. השקעת כספי העמותה בניירות ערך או בהשקעות אחרות כפי שהעמותה תמצא לנכון, פתיחה וניהול חשבונות בנקים.
5.5. התאגדות או התקשרות עם כל גוף אחר לשם השגת כל אחת ממטרות העמותה.
5.6. העסקת עובדים בשכר לביצוע פעולות העמותה.
5.7. ניהול כנסים ופרסום כתבי עת לקידום הנ”ל.
5.8. בכלל, עשיית כל פעולה שיש בה כדי לעזור, במישרין או בעקיפין, להשגת מטרות העמותה.
5.9. הכנסות העמותה ישמשו לקידום מטרותיה בלבד ושום חלק מהכנסות אלה לא ישולם לחבר כלשהו מחברי העמותה, למעט תשלום עבור שירות או שירותים שנתן אותו חבר לעמותה או החזרת הוצאות שהוציא אותו חבר בקשר עם עניני העמותה.
6. כל אדם, העונה על אחד מן התנאים שלהלן כשיר להיות חבר בעמותה:
6.1. תושב ישראל אשר שירת במלחמת העולם השנייה בתותחנים של הצבא הבריטי או באחד מצבאות בנות הברית.
6.2. מי ששרת בשירות חיל התותחנים של צה”ל.
6.3. הורים, אלמנות ויתומים, אחים ואחיות של חיילים, שנפלו בעת שרותם בשירות חיל התותחנים.
6.4. כל מי שועד העמותה החליט, בין בד”כ ובין לעניין מיוחד, כי הוא כשיר להיות חבר בה.

 

פרק ב’ – חברות בעמותה

 

7. מייסדי העמותה, תנאים, חובות וזכויות החברים בה :
7.1. מייסדי העמותה הנם החברים שיסדו את האגודה העותומנית לפני הקמת העמותה: יהושע ברמן, דן גולדברג, דן חירם, פרדי עירון, אלכס פרג, דני קמחי, אלכס שר וכן החברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
7.2. אדם החפץ להיות חבר בעמותה יגיש לועד העמותה בקשה בכתב בציון שמו, מספר תעודת הזהות ומשלוח ידו.
7.3. אדם החפץ להיות חבר בעמותה יצהיר כי ידועות לו מטרות העמותה ותקנותיה ויציין כי הוא מתחייב לקיים את הוראות התקנות ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה.
7.4. ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי ועד העמותה: אם סירב הועד לקבל את המבקש רשאי המבקש לערער על הסירוב בפני האסיפה הכללית הקרובה.
7.5. משפחות שכולות כאמור לעיל, מצטרפות לחברות אוטומטית בעמותה.
7.6. חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה, הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הביקורת.
7.7. חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות מפעולותיה.
7.8. הועד, באישור האסיפה הכללית רשאי לקבוע את שיעור דמי החבר שמחובת החברים יהיה לשלמם.
7.9. פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לה מן החבר ערב פקיעת חברותו.
8. החברות בעמותה פוקעת:
8.1. במות חבר, ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו.
8.2. בפרישתו מן העמותה. הודעת פרישה בכתב תינתן לועד עשרים ואחת (21) יום מראש.
8.3. בהוצאתו מן העמותה כמפורט בפסקה 8.4. להלן:
8.4. האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:
8.4.1. החבר לא שילם לעמותה את כל חובותיו או לא עמד בהתחייבויות אחרות.
8.4.2. החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של מוסד ממוסדות העמותה.
8.4.3. החבר פעל בניגוד למטרות העמותה.
8.4.4. החבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון.
8.5. לא יציע הועד, לאסיפה הכללית, להוציא חבר מן העמותה, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה 8.4.1; 8.4.2.; 8.4.3; לעיל, אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות, הועד לא ימליץ על הוצאתו של חבר אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו ו/או הסבריו בפניו.
9. הזמנות, דרישות, התראות והודעות אחרות של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב ע”י מסירתו ביד או בדואר רגיל אל מעונו הרשום בפנקס החברים. לפי בקשת החבר, בכתב, תשנה העמותה את מענו של החבר הרשום בפנקס החברים.

 

פרק ג’ – מוסדות העמותה

 

10. מוסדות העמותה יהיו כדלקמן:
10.1. האסיפה הכללית.
10.2. ועד העמותה (להלן – “הועד”).
10.3. נשיאות העמותה.
10.4. ועדת הביקורת.

11. האסיפה הכללית:
11.1. האסיפה הכללית של העמותה תתקיים אחת לשנה לפחות. הועד יקבע את היום, השעה והמקום בהם תתקיים האסיפה הכללית.
11.2. הועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין ועליו לעשות כן לפי דרישה של ועדת הביקורת ו/או של הגוף המבקר או של עשירית מכלל חברי העמותה.
12. ועד העמותה :
12.1. האסיפה הכללית תמנה מספר חברים כפי שייקבע מדי פעם בפעם ע”י ועד העמותה, וכל עוד לא קבעה האסיפה הכללית אחרת, ימנה הועד מספר בלתי זוגי של חברים שלא יפחת משלושה (3) ולא יעלה על עשרים ואחד (21).
12.2. הועד ייבחר ע”י האסיפה הכללית מתוך חברי העמותה ויכהן עד אשר ייבחר ועד חדש ע”י האסיפה הכללית. כל חבר ועד רשאי להתפטר מכהונתו בהודעה בכתב שתימסר לועד.
12.3. חבר ועד שסיים את כהונתו יהיה זכאי להיבחר מחדש לתקופות כהונה נוספות בועד.
13. נשיאות העמותה :
13.1. האסיפה הכללית תמנה מדי פעם בפעם חברים לנשיאות העמותה.
13.2. האסיפה הכללית תקבע מדי פעם בפעם את מספר חברי הנשיאות.
13.3. חברי הנשיאות מתמנים לתקופה שתתחייב באסיפה הכללית הבאה, והאסיפה הכללית זכאית להאריך את מינוי חברי הנשיאות מדי פעם בפעם, לתקופה אחת או לתקופות נוספות.
13.4. חבר או קבוצת חברים של חברי הנשיאות, או כלל חברי הנשיאות יקבלו תפקידים לקידום מטרות העמותה כפי שיוטל עליהם ע”י האסיפה הכללית ו/או ע”י ועד העמותה.
13.5. לא יוטל תפקיד על חבר הנשיאות אלא אם נתן הסכמתו לכך.

14. העמותה תנהל פנקס של חברי העמותה וחברי הועד וירשמו בו שמו של כל אחד מהם, מספר זהותו, מענו, משלוח ידו, תאריך תחילת כהונתו ותאריך פקיעתה.
15. האסיפה הכללית תיבחר את חברי הועד, וכן תהיה זכאית לשמוע דין וחשבון על פעולות הועד, לדון בהן , בדוחות הכספיים שיוגשו בפניה, להחליט על אישורם וכן לדון ולעסוק בכל נושא ועניין אחר שיקבע הועד ואשר יצוין בהזמנה לאותה אסיפה.
16. ועדת ביקורת :
16.1. האסיפה הכללית תבחר את חברי ועדת הביקורת או את חברי הגוף המבקר מתוך חברי העמותה, אולם לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר הועד וכחבר ועדת הביקורת או הגוף המבקר.
16.2. ועדת הביקורת או הגוף המבקר יבדקו את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה, ויביאו בפני האסיפה הכללית את המלצותיהם לעניין אישור הדין וחשבון הכספי.

 

פרק ד’ – פעולות מוסדות העמותה

 

17. פעילות האסיפה הכללית:
17.1. האסיפה הכללית תבחר את חברי הועד, תמנה את יו”ר העמותה מבין חברי הועד. את מזכיר העמותה, ואת גזבר העמותה וכן תמנה לעמותה יועץ משפטי ורואה חשבון.
17.2. יו”ר העמותה, הן היו”ר הראשון והן כל יו”ר שייבחר אחריו, ישב בראש כל אסיפה או ישיבה של מוסד כלשהו ממוסדות העמותה.
18. פעילות הועד:
18.1. הועד ינהל את כל ענייניה ופעולותיה של העמותה ויהיה רשאי ע”פ הסמכויות שתהיינה לו, לעשות את הפעולות הדרושות בשם העמותה ולמענה. כל דבר אשר העמותה מורשית לעשות, ואשר לדעת הועד יש בו כדי לקדם את פעולותיה וביצוע מטרותיה למעט עניינים ופעולות שהם במסגרת סמכויות האסיפה הכללית.
18.2. הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מחבריו לבצע בשמו פעולות שהן בתחום סמכותו של הועד ולחתום בשם העמותה על כל מסמך, הקשור בפעולות אלה. כל עוד לא הוחלט אחרת ע”י ועד העמותה, הרי כל שניים מחברי ועד העמותה יהיו רשאים לפעול ולחתום בשם העמותה. כל חתימה בשם העמותה תהיה בצירוף חותמת העמותה.
18.3. הועד רשאי להתכנס לשם ניהול העמותה וענייניה ורשאי הוא לדחות ישיבותיו ולהסדירן באופן אחר וכן להסדיר את ניהולן כפי שימצא לנכון.
18.4. יו”ר העמותה ישב, כאמור לעיל, בראש כל ישיבת ועד בה יהיה נוכח, אולם אם יעדר מישיבת ועד כלשהי כי אז ובאותו מקרה, יבחרו חברי הועד הנוכחים אחד מהם לשבת ראש באותה ישיבה.
18.5. המניין החוקי הדרוש לשם ניהול ענייני הועד יהיה שלושה (3) חברי ועד. כל שלושה חברי ועד יהיו רשאים להועיד ישיבת ועד.
18.6. פחת מספר חברי הועד לפני תום תקופת כהונתו מהמינימום שנקבע – יכנסו חברי הועד הנשארים אסיפה כללית, שלא מן המניין תוך עשרים ואחת (21) ימים מהיום שבו נודע להם על כך, לשם השלמת הרכב הועד. חברי הועד שנבחרו באותה אסיפה כללית שלא מן המניין, יכהנו עד תום תקופת כהונתו של הועד שאליו נבחרו.
18.7. הועד רשאי למנות ולהעסיק לפי שיקול דעתו מנהל עסקים, פקידים ועובדים, להגדיר את סמכויותיהם ואת חובותיהם, לקבוע את משכורתם וכן לפטרם או לשחררם מתפקידם – הכל כפי שימצא הועד לנכון.
18.8. הועד רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל שירותים של אדריכלים, גרפיקאים, ציירים, פסלים, מהנדסים, יועצי בנייה, קבלנים , בנאים, רואי חשבון, פרקליטים ומומחים אחרים כלשהם, כפי שיידרש, ולקבוע את שכרם כפי שימצא לנכון.

פרק ה’ – נוהל כינוס אסיפה כללית ואסיפות כלליות שלא מן המניין.
19. הועד רשאי לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין, כל אימת שהדבר נראה לו. הוא חייב לכנסה אם יידרש לעשות זאת ע”י עשירית מחברי העמותה. לא כינס הועד אסיפה שלא מן המניין תוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הדרישה כאמור, רשאים החברים הדורשים זאת לכנסה בעצמם.
20. הודעה על אסיפה כללית וכן דרישה לכנסה, תפרט את סדר יומה. עניין שלא נכלל בסדר היום לא ידון באסיפה אלא אם נוכחו רוב רובם הזכאים להצביע בין הנוכחים באסיפה כללית והסכימו שהעניין יעמוד בה לדיון.
21. הודעה על הזמן, המקום וסדר העבודה של אסיפה כללית כלשהי תשלח בדואר לכל אלה הזכאים להשתתף בה לא יאוחר מעשרים ואחד (21) ימים לפי היום שנקבע לכינוס האסיפה, לפי המקרה.
22. המניין החוקי הדרוש לשם קיום אסיפה כללית כשלהי יהיה מחצית חברי העמותה. לא היה מניין חוקי בזמן שנקבע לכינוס האסיפה, תדחה האסיפה למחצית השעה, ובמועד האמור תהיה האסיפה חוקית בכל מספר משתתפים.
23. הצבעות האסיפה הכללית תהיינה בהרמת ידיים. לפי דרישת אחד החברים הנוכחים, הזכאי להצביע, תהיה ההצבעה חשאית.
24. כל חבר בכל מוסד של העמותה מיצג קול אחד בלבד.
25. החלטת כל מוסד בעמותה תתקבל ברוב דעות. היו דעות שקולות, יכריע יו”ר האסיפה.
26. יו”ר האסיפה הכללית רשאי בהסכמת האסיפה לדחות את המשך הדיון, אך הוא חייב לדחותו למועד אחר אם נדרש לעשות זאת ע”י רוב החברים הנוכחים באותה אסיפה.

 

פרק ו’ – ועדת ביקורת וגוף מבקר

 

27. בחירת ועדת ביקורת וגוף מבקר:
27.1. האסיפה הכללית תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת בת 3 או 5 חברים.
27.2. האסיפה הכללית רשאית במקום ו/או בנוסף לועדת הביקורת למנות רואה חשבון חיצוני לבקר את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה.
27.3. ועדת הביקורת או הגוף המבקר יבדקו את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה ויביאו לפני האסיפה הכללית את המלצותיהם לעניין אישור הדין וחשבון הכספי.
27.4. מינוי רואה חשבון:
1. רואה חשבון יבחר באסיפה כללית שנתית וישמש במשרתו עד האסיפה הכללית השנתית שלאחריה.
2. לא יתמנה אדם לרואה חשבון של העמותה אלא אם כן חבר העמותה הודיע לעמותה לפני האסיפה הכללית השנתית, על כוונתו להציע אדם למשרת רואה חשבון.

 

פרק ז’ – ניהול ספר פרוטוקולים וניהול חשבונות

 

28. כל מוסד ממוסדות העמותה ינהל ספר פרוטוקולים בו ירשמו פרוטוקולים מישיבותיו וכל ההחלטות שנתקבלו בהן. כל חבר ועד רשאי בכל עת סבירה, לעיין בספר הפרוטוקולים.
29. כספי העמותה ישמרו ויוחזקו בבנקים שיקבעו על ידי הועד.
30. העמותה תנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות את עסקאות העמותה ואת מצבה הכספי.

31. דוחות כספיים :
31.1. הועד יכין לקראת כל אסיפה כללית רגילה דין וחשבון ומאזן של הכנסות העמותה והוצאותיה בראשונה לתקופה המתחילה עם יסוד העמותה, ולאחר מכן לתקופה שלאחר הדין וחשבון הכספי הקודם.
31.2. דין וחשבון והמאזן יהיו לכל שנת כספים המתחילה בראשון לינואר של השנה האזרחית ומסתיימת ב- 31 לדצמבר של אותה שנה.

 

פרק ח’ – פירוק העמותה

 

32. העמותה תפורק ע”י החלטה של האסיפה הכללית, שנתקבלה באסיפה מיוחדת שנועדה לשם כך אם הצביעו בה בעד הפירוק לא פחות משני שלישים של החברים המשתתפים והרשאתם להצביע באסיפה.
33. זכויות ופירוק:
33.1. גורל הרכוש והזכויות של העמותה לאחר תשלום החובות וההוצאות ייקבע ע”י האסיפה הכללית הנ”ל, בתנאי שכל הרכוש, הכספים והזכויות הנ”ל ימסרו אך ורק לגוף אחר, שמטרותיו דומות למטרות הנ”ל ובתנאי שהוא מוסד ציבורי מוכר כמשמעותו לפי סעיף 9 לפקודת מס הכנסה ולא יחולק בין חברי העמותה.
33.2. במקרה של פירוק העמותה, יחולו השינויים המחויבים מפירוק מרצון של העמותה עפ”י הוראות פקודת החברות בענין פרוק מרצון וזאת כשאין הוראה אחרת בחוק.

 

פרק ט’ – שינוי תקנון

 

34. תקנון זה לא ישתנה ולא יתוקן אלא אם התיקונים ו/או השינויים המבוקשים אושרו בהצבעת רוב מחברי העמותה הנוכחים באסיפה מיוחדת למטרה זו והזכאים להצביע בה וזאת לאחר שניתנה לחברי העמותה הודעה מוקדמת של עשרים ואחת (21) ימים.

 

פרק י’ – שונות 

 

35. פירוט שונות:
35.1. הודעה לכל חבר בעמותה תישלח באמצעות הדואר במכתב רגיל לפי הכתובת האחרונה של החבר כרשום בפנקסי העמותה או בכל דרך כפי שיחליט הועד. הודעה במסמך שנשלח בדואר יראוה כאילו נמסרה לתעודתה תוך ארבעה ימים מיום שהמכתב המכיל את ההודעה הושם בדואר.
35.2. חבר שאין לו כתובת רשומה בישראל או אשר לא המציא כתובת כזאת לא יהא זכאי לקבל הודעה על אסיפות כלליות.

 

 

יו”ר ______________________ חבר ____________________

 

 

 

אישור ניהול תקין 2019 (1)

לצפייה בתקנון בקובץ הניתן לשמירה או הדפסה

צפייה בתקנון